Yükleniyor...
Mobil Logo

Ölçme ve Değerlendirme

29 Mayıs Okulları Rehberlik Koordinatörlüğünü ölçme  değerlendirme sürecindeki temel hedefimiz, okullarımızda verilen eğitimi daha verimli ve kaliteli kılmaktır. Bu hedef doğrultusunda öğrenme sürecinde öğrencilerimizin bilgi düzeylerini ve beceri kapasitelerini belirlemek önceliklerimizdendir. 

Öğretme ve öğrenme süreçlerinin verimliliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız yoğunlaşmıştır. Okulumuza başlayan her öğrenci için hem gelecek planlama çalışmalarını hem de akademik başarı durumunu kapsayan gelişim dosyası oluşturulur. Bu gelişim dosyaları tüm okullarımızda uygulanarak ölçme değerlendirme sistemimize çok önemli katkılar sağlar. 

29 Mayıs Okulları olarak psikolojik danışmanlık  ve rehberlik faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizi bütünsel açıdan desteklemenin önemli olduğu kanaatindeyiz. Rehberlik servisimiz öğrencilerimize yönelik bireysel görüşmeler, grup rehberliği çalışmaları, akademik takip çalışmaları yapmanın yanında çeşitli konularda bilinçlenmelerini sağlayacak psiko-eğitim ve seminerler de düzenlemektedir. Öte yandan öğrencilerimizin ihtiyacına yönelik psikolojik test ve envanterler de uygulanmaktadır. 

Okullarımızda uygulanan test ve envanterler öğrencilerimizin yaş ve kademesine göre değişiklik göstermekte olup halihazırda kullanılan envanterler şu şekilde listelenebilir: 

•             Birinci sınıfa hazırlık sürecinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini belirlemek adına ana sınıfı beş yaş öğrencilerine bireysel “Metropolitan Okul Olgunluk Testi” uygulanmaktadır. 

•” Metropolitan Okul Olgunluk Testi” sonuçları bireysel olarak değerlendirilerek rapor haline getirilir. Raporlar her bir veliye bireysel rehberlik görüşmesinde iletilir. 

•Her yıl dönem başında belirlenen “Deneme Sınav Takvimi” baz alınarak belirli periyotlarla her sınıf düzeyinde deneme sınavları uygulanmaktadır. Yapılan deneme sınavları sonuç analizleri idare, ilgili sınıf öğretmeni ve öğrenci velilerine bireysel olarak iletilmektedir. Deneme sınav sonucunda eksiği belirlenen öğrencilere bireysel ders bazında hafta sonu akademik kurs planlaması yapılmaktadır. Bu planlamalar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerinden ve ileri dil kursu olarak yapılmaktadır.   Yapılan deneme sınavları öğrenci listeleri, veli bilgilendirmeleri, sınav analizleri rehberlik birimi tarafından takip edilmektedir. 

•             Deneme sınav sonuç analizlerine göre akademik açıdan desteğe ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek bireysel rehberlik görüşmelerinde ders çalışma programı hazırlanmaktadır. Hazırlanan ders çalışma programının düzenli takibi yapılmaktadır. 

Rehberlik birimi olarak öğrencilerin bilişsel ve sosyal düzeylerini belirlemek, aynı zamanda bireysel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapabilmek amacı ile bazı test ve envanterler uygulanmaktadır. Uygulanan test ve envanterlerin analiz raporları rehberlik birimi tarafından yapılarak öğrenci ve veliler ile bireysel görüşmelerde paylaşılmaktadır.

•             Öğrenme Stilleri Envanteri 

•             Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği 

•             Yaşam Pencerem Envanteri

•             Metropolitan Okul Olgunluk Testi  

•             Resim Yorumlama  

•             Projektif Çizim Testleri 

•             Aile Çiz Testi / Bir İnsan Çiz Testi

•             Dikkat ve Algı Testi 

•             Burdon Dikkat Testi

•             Kimdir Bu Envanteri 

•             Teknoloji Bağımlılığı Testi 

•             Akran Zorbalığı Envanteri

•             Sosyometri 

•             Problem Tarama Envanteri

•             Beck Anksiyete Ölçeği 

•             Sınav Kaygısı Ölçeği 

•             Çoklu Zeka Envanteri

•             Hollanda Mesleki Tercih Envanteri

•             D2 Dikkat Testi

 

Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir.

               Öğrencilerimiz için yaptığımız deneme sınavları sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirimler verilmektedir. Okullarımızda yapılan deneme sınavlarımızın sonuçlarına K12 sistemlerimiz üzerinden ulaşılabilir. K12 sistemimizi inceleyen veli ve öğrencilerimiz deneme sınavlarıyla ilgili ayrıntılı ölçme değerlendirme sonuçlarına ulaşacaklardır. Veri analiz raporlarında sınav sonuçları, sınavda kaç puan alındığı, hangi derslerden hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, kazanımlar bazında başarı yüzdeleri gibi konularda ayrıntılı bilgi görebilmektedir. Uygulanan her sınav K12 sistemine yüklenmektedir. Yaptığımız deneme sınav sonuçları sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları konular ve kazanımlara göre bireysel/grup etüt çalışmaları planlanır. 

Öğrenciye ait tüm veriler, bilgilendirme amaçlı öğrencinin velisine düzenli olarak SMS yoluyla iletildiği gibi yıl içinde düzenlenen veli bilgilendirme toplantı ve bireysel görüşmelerin de öğrenci gelişim dosya örneği veliye ulaştırılmaktadır. 

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin akademik başarısını yaşam başarısına dönüştürmek üzere çalışmalar yapar. Bu çalışmaların temelindeki ilke 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilerimize kazandırılması anlayışıdır. Akademik takvime uygun olarak gerçekleştirilen deneme sınav sonuç analizlerine göre yeterlilik düzeyindeki eksiklerin giderilmesi amacıyla ek çalışma ve etüt planlamaları oluşturulur. Özellikle 29 Mayıs Okullarının Anadolu ve Fen Lisesi düzeyinde 4 yıl boyunca birçok defa simülasyon deneme sınavları ile kendini ölçme ve geliştirme imkanına sahip olan öğrencilerimiz; süreç boyunca bireysel ve gelişimsel temelde kazanımları ile birlikte rehberlik servisinin tam desteğini alabilmektedir.

29 Mayıs Okullarında şimdiki zamanın yanında, gelecek zaman planlaması çalışmaları da öngörülerek yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerimizin yaşam önceliklerine, beklentilerine, yetenekleri ve ihtiyaçlarına uygun seçeneklerden haberdar etmek ve gerçekçi bir hedef oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Buna bağlı olarak mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında kariyer eğilimlerinin belirlenmesinde öğrencilerin hem baskın kişilik özelliklerine hem de üst düzeydeki ilgilerine göre uygun meslek alternatifleri oluşturulması amacıyla Meslek-Olgunluk Envanterleri uygulanır. Uygulama sonucunda; meslek seçim seminerleri, toplu ve bireysel danışmanlık, bireysel kariyer ve meslek haritasını oluşturma görüşmeleri ortaöğretim düzeyinde başlayıp 12. sınıfın üniversite tercih dönemine kadar devam eden uzun süreli bir çalışmadır. Hedef geliştirme ve kariyer planlama çalışmaları; akademik dersler ve rehberlik çalışmaları ile bütünleştirilmiş olacak şekilde yeniçağın ihtiyacı olan donanımlı insan profilini oluşturma temellidir.

Öğrencilerimiz; 21. yüzyıl yeni yaşam standartlarında gerek günlük gerekse iş yaşamında başarılı ve lider bireyler olabilmenin yolunun kişinin beklenti ve özelliklerine uygun bir üniversite eğitiminden geçtiğini bilirler. Bu çalışmalar ortaokul 8. sınıf itibarıyla başlar. Üniversitelerin eğitim sistem ve modelleri, akademik kadro bilgileri, üniversite yaşamı, üniversitenin bulunduğu sosyo-kültürel ve ekonomik çevre, üniversitenin kazandırmayı hedeflediği iş yaşamı becerileri ve bölümün getirdiği genel yaşam becerileri gibi konularda yapılan detaylı bilgilendirmelerin yanında üniversitelere geziler düzenlenerek ve üniversiteler kampüsümüzde misafir edilerek öğrencilerimizin akademisyenler ile bir araya gelmeleri sağlanır.